Hakkımızda

Bilgi çağı ve küreselleşme ile beraber teknolojinin hızlı değişimi, ekonomi ve iletişim alanlarında baş döndürücü gelişmelere neden olmaktadır. Söz konusu değişimler toplumsal dinamikler üzerinde yadsınamaz etkiler bırakmakta ve hukuk gibi düzenleyici, sosyal bir bilim ve hizmet dalını da doğrudan etkilemektedir.  Özellikle mevzuat ve buna bağlı olarak hukuk hizmetleri çok yönlü olarak değişmektedir. EED, Bu değişimi yakalamak ve bunu kendi bireysel gelişimlerinin yanı sıra, sunacakları hizmetinde odağına yerleştirmek isteyen hukukçular tarafından kurulmuştur.

Bu paralelde, EED meydana gelen hızlı yasal değişim ve dönüşümü etkin ve sistemli bir şekilde takip etmeyi, bunları müvekkillerine düzenli ve sistematik bir şekilde aktarmayı, toplumsal duyarlılık içerisinde, hukukun üstünlüğünden taviz vermeksizin hukukun hemen her dalında müvekkillerine hizmet sunmayı kendisine amaç edinmiştir.  

EED, genç ve dinamik kadrosuyla müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarına cevap vermeyi arzulamakta ve ortaya çıkan hukuki ihtilafların dostane çözüm yolları ile nihayete erdirilmesi gerekliliğine inanarak, kişiler ve kurumlar arasındaki ihtilafların hukuki uyuşmazlık boyutuna gelmeden önceki süreçte de “önleyici hukuk” hizmeti sunmayı hedeflemektedir

EED HİZMET MODELLERİ

EED Hukuk ve Danışmanlık tarafından Müvekkile sağlanması amaçlanan hizmet modelleri müvekkilin ihtiyaçları göz önünde tutularak tespit edilir.

  • ÖNLEYİCİ HUKUK SERVİSİ SUNMA HİZMETİ

    Bu hizmetin temel hedefi Müvekkilin ilgili kadrolarının hukuksal riski yönetilebilecek ve sonuçlarını öngörülebilecek şekilde karar almalarını sağlamak ve bununla ilgili hukuksal enstrümanların hazırlanmasına (hukuki mütalaa, sözleşme, mevzuat çalışmaları, yetkili makamlardan karar alınmasını sağlamak v.b.) yardımcı olmaktır. Bu hizmet temelde hukuki riskleri yönetilebilecek bir forma dönüştürmeyi sağlamanın yanı sıra; bu risklerin yönetilmesi için operasyonel çerçevede alınacak önlemlerin de birer maliyet kalemi olarak görülmesinden çok bu önlemlerin rekabet avantajına çevrilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

    Hizmetin sunum modeli sürekli danışmanlık esasına dayanmaktadır. Hukuki mütalaalar, raporlar, sözleşmeler veya Müvekkil adına kaleme alınmış görüş ve başvurular ile ilgili makamlar nezdinde çeşitli formlarda gerçekleştirilecek iletişimlerdir.

  • KLASİK HUKUK SERVİSLERİ SUNMA HİZMETİ

    EED Hukuk ve Danışmanlık müvekkilin ihtiyaç duyacağı klasik hukuk hizmetlerini de etkin bir biçimde yerine getirecek uzman bir kadroya sahiptir. Müvekkilin Avukatlık Kanunu kapsamında her türlü adli ve idari kurum ve kuruluş karşısında temsil edilmesi, leyh ve aleyhinde açılmış ve/veya açılacak tüm dava ve icra takiplerine yönelik yasal prosedürlerin yürütülmesi, yasal hakların muhafazası ve müdafaası için uygun görülecek olan bütün muamelelerin takibi ve nihayete erdirilmesi için gerekli hukuki hizmeti sağlayacaktır.

Çalışma Alanlarımız

01 Şirketler Hukuku

02 Sigorta Hukuku

03 Ticaret Hukuku

04 İcra ve İflas Hukuku

05 Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku

06 Marka Ve Patent Hukuku

07 Haksız Rekabet Hukuku

08 Ceza Hukuku

09 Vergi Hukuku

10 İdare Hukuku

11 Medeni Hukuk

12 Borçlar Hukuku

13 Sözleşmeler Hukuku

14 İş Hukuku

15 Eşya Hukuku

16 Tazminat Hukuku